Bar Carpe Diem - Santo Tirso (P)

August 11th, 2005

IMG_8818 IMG_8821 IMG_8823 IMG_8825 IMG_8830 IMG_8831
IMG_8832 IMG_8833 IMG_8834 IMG_8835 IMG_8836 IMG_8860